TOP Mu Online S16 - 3 different Worlds - Since 2017

Trò chơi: MU Online

Xếp hạng trên toàn thế giới: #15 | MU Online Cấp: #15 | Quốc gia: France, French Republic | Bỏ phiếu | Truy cập trang web


Trong khoảng

--- TOPMu S16 Premium, No Bugs, 3 Servers NoReset: x20, Hard: x80 and Easy: x1000, Advanced Spots, Nicely Configured Events, Items, Drops, Increased Monsters Power, No Full Items and Stat Points, Season 16 coming July 31, Server Alive Since 2017 ---


Có gì đó không đúng ? Báo cáo trò chơi này